Balancetilsundhed

Privatlivspolitik – Cookiedeklaration

Privatlivspolitik & Cookie deklaration

PERSONDATAPOLITIK FOR KLIENTBEHANDLING VED
Balancetilsundhed v. Jytte Dybro

Velkommen som klient hos BalancetilSundhed v. Jytte Dybro
Adresse: Nørrebro 12. 9881 Bindslev
Mail: jytte@balancetilsundhed.dk
Mobil: +45 23296870

CVR: 41673133

I forbindelse med dine behandlinger hos os er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?
I forbindelse med din behandling hos os noterer vi oplysninger om dine helbreds- mæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalføringsbekendtgørelsen (bkg. nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sund- hedspersoners patientjournaler).
Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundheds- lovens kapitel 9.
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de admini- strative funktioner, der er forbundet hermed.
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.
[Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke.
Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a].

2. Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre føl- somme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for vores virksomhed må som udgangs- punkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundheds- loven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.
4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalføringsbe- kendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.
5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du me- ner, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at be- handle sådanne oplysninger om dig.
6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Da- tatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Cookiedeklaration